SIA “MĀJAI UN PIRTIJ”
PRIVĀTUMA POLITIKA
PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS

PĀRZINIS                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SIA “Mājai un pirtij” (turpmāk – “Pārzinis”)
Reģ. nr. 40203268141
Juridiskā adrese: Krūzes iela 47-16, Rīga
Tālr.: +371 26870269
E-pasts: [email protected]

MŪSU VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS                                                                                                                                                                  
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu (turpmāk – “Datu subjekts”), kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos, pasūtījumos, interneta vietnes www.majaiunpirtij.lv izmantošanas noteikumos u.c.) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
Šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI                                                                                                                                                                                                                                   
Personas datu apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.
Pārzinis apstrādā personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver pasūtījumu pieņemšanu, rēķinu izrakstīšanu, pasūtījumu izpildi,  pakalpojumu attīstību un uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. Pārzinis var izmantot personas datus, lai nodrošinātu Pārziņa un/vai Datu subjektu drošības, dzīvības, veselības un citu tiesību aizsardzību, atbildētu uz Jūsu lūgumiem un jautājumiem. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, datu drošības nodrošināšanu vai tirgus caurskatāmības principu izpildei. Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti personai tiek sniegta informācija brīdī, kad tiek sniegti attiecīgie dati.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:
līguma noslēgšana un izpilde (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, piegādes adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c.);
- informācijas sniegšana (vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c.);
- normatīvo aktu izpilde;
- Klienta piekrišana;
- Pārziņa leģitīmo interešu izpilde vai aizstāvība.

Pārziņa leģitīmās intereses ir:
veikt komercdarbību un sniegt pakalpojumus;
- pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
- nodrošināt līguma saistību izpildi;
- novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
- saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, rakstot uz elektroniskā pasta adresi, rakstot uz pasta adresi, interneta mājas lapā;
- analizēt Pārziņa mājaslapas un sociālo tīklu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
- veikt darbības Klientu noturēšanai;
segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
- izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
- reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
- nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to laikā gūto pieredzi;
- informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
- informēt Klientus par jaunumiem uzņēmumā un nozarē;
- nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
- nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
- nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
- nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
- administrēt maksājumus;
- administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
- vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
- informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU IEGŪŠANA                                                                                                                                                                                                                                                     

Pārzinis iegūst tikai tos Klienta datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti nodefinētiem nolūkiem (pakalpojuma sniegšana, līguma izpilde, Klienta aizsardzība utt.).

Klienta personas datus Pārzinis iegūst tieši no klienta, kad tas kā datu subjekts:
- izmanto Pārziņa sniegtos pakalpojumus;
- pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Pārziņa;
- jautā plašāku informāciju par Klienta izmantoto pakalpojumu vai sazinās ar Pārzini saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu;
- piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
- apmeklē vai pārlūko Pārziņa mājaslapu;

- apmeklē un līdzdarbojas Pārziņa sociālo tīklu lapās.

Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā:
Iegūtie un apstrādātie dati
Datu apstrādes mērķis Datu apstrādes juridiskais pamats
Datu apstrādes termiņš
Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas un/vai piegādes adrese, kā arī norēķinu informācija (bankas konta numurs, rēķina numurs, norēķinu summa, parāda summa).
Līguma noslēgšana, pasūtījuma pieņemšana, pircēja un preču saņēmēja identificēšana, preces piegādes nodrošināšana, citas noslēgtā Līguma izrietošās saistības, kā arī rēķinu izrakstīšana, apmaksas kontrole. 
Datu subjekta veiktais pasūtījums un noslēgtais Līgums, kā arī Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai un juridisko pienākumu pildīšanai.
Pieci gadi pēc pasūtījuma veikšanas, līguma noslēgšanas, rēķina izrakstīšanas. Pārzinis var uzglabāt šo informāciju arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas nepieciešams Pārziņa leģitīmo interešu aizstāvībai pret to izteiktajos prasījumos, pretenzijās vai prasībās.
E-pasta adrese
Piedāvājumu saņemšana un informācija par aktuālajiem jaunumiem.
Datu subjekta piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju par aktuālajiem jaunumiem, kā arī Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai.
Kamēr ir spēkā Datu subjekta dotā piekrišana saņemt piedāvājumus un jaunumus. Datu subjekta doto piekrišanu un pierādījumu par to Pārzinis var glabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai Pārzinis varētu aizstāvēties pret to izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.
Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas un/vai piegādes adrese, Datu subjekta pieprasījuma, sūdzības, lūguma vai atsauksmes saturs.
Datu subjektu pieprasījumi, sūdzības, lūgumi un atsauksmes.
Pārziņa juridisko pienākumu izpilde, kā arī Pārziņa leģitīmās intereses vērtēt Datu subjektu atsauksmes un aizsargāt savas intereses.
Viens gads. Pārzinis var uzglabāt pieprasījumus, sūdzības, lūgumus un atsauksmes arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām par preču pirkumiem, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai Pārzinis varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret to izteiktajos prasījumos, pretenzijās vai prasībās.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI                                                                                                                                                                                                                                                      

Pārzinis veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Klienta personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Klientu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Klientu personas datu apstrādei.

Klientu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:
1) Pārziņa darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, drošības pakalpojumu sniedzējs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Pārzinim;
3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, uzraudzības iestādes;
4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, tiesas, ārpus tiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri, kredītinformācijas biroji u.c.);
5) pats Klients kā datu subjekts, ja Pārzinim ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti.

Personas dati netiek nosūtīti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, kā arī netiek nodoti starptautiskām organizācijām.

SADARBĪBAS PARTNERI PERSONAS DATU APSTRĀDĒ                                                                                                                                                                                                        
Pārzinis veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Klienta personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pārzinis rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
Šobrīd Pārzinis var sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
1) ārpakalpojumu auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
2) IT infrastruktūras, datu bāzes izstrādātājs/ tehniskais uzturētājs; 
3) parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji;
4) citas personas, kuras ir saistītas ar Pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var mainīties, par ko Pārzinis veiks izmaiņas arī šajā dokumentā.

PERSONAS DATU DROŠĪBA                                                                                                                                                                                                                                                        

Pārzinis aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Pārzinis īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.
Pārzinis patur tiesības publicēt atsevišķus personas datus savā interneta tīmekļvietnē un sociālo tīklu lapās, piemēram, bet ne tikai, Klientu atsauksmes.
Publiskos pasākumos un vietās Pārzinis nenodrošina personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju/videoierakstu uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu publiskošanu.
Pārzinis regulāri pārskata veiktos drošības pasākumus un aktualizē izmantotos tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS                                                                                                                                                                                                                               

Pārzinis glabās Klientu un/vai to likumisko pārstāvju personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Pārzinis glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS                                                                                                                                                                                                                                                          

Datu subjekts ir fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju, vai Pārzinis apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, atsaukt savu piekrišanu, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, laika periodā, kad Pārzinis izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Klients kā Datu subjekts ir sniedzis Pārzinim, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa u.c., Klientam jāsazinās ar Pārzini un jāiesniedz aktuālos datus, lai Pārzinis varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. Izmaiņas var tikt pieteiktas zvanot pa tālruni +371 26870269 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi [email protected]

Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kas ir Pārziņa rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Datu subjekta datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas gadījumā, Pārzinis uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku atbildes sagatavošanas laiku, par ko Pārzinis informēs Datu subjektu), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labos vai izdzēsīs Datu subjekta personas datus.
Datu subjekts var iegūt informāciju par pie Pārziņa esošiem Datu subjekta personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:
1) Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: [email protected], ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu;
2) Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz adresi: Krūzes iela 47-16, Rīga, LV-1002.
Saņemot Datu subjekta iesniegumu, Pārzinis izvērtēs tā saturu un Datu subjekta identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturēs iespēju lūgt Datu subjektu papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Datu subjekta datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana
Ja  Datu subjekta personas datu apstrāde pamatojas uz Datu subjekta doto piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un Pārzinis turpmāk Datu subjekta personas datus, kurus apstrādā uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādā. Tomēr piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, Pārziņa leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.
Datu subjekts var arī iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm (šajā gadījumā Pārzinis un Datu subjekts cenšas savstarpēji vienoties rakstiskā veidā, ja attiecīgajā situācijā ir iespējams vienoties)
Datu subjekts var arī iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs). Šajā gadījumā Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties, piemēram, no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, rakstot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].  Pārzinis pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm. 

Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Pārziņa veikto Datu subjekta personas datu apstrādi, Pārzinis aicina vispirms vērsties pie viņa.
Ja Datu subjekts tomēr uzskata, ka Pārzinis nav spējis savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis tomēr pārkāpj Datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Datu subjekts var atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datuaizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/). 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA                                                                                                                                                                                                                                                        

Pārziņa interneta tīmekļvietne izmanto sīkdatnes (angļu val. - "cookies"), kas ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Lietojot šo vietni, Klients piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu savas interneta tīmekļvietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju.
Ja Klients nevēlas saglabāt sīkdatnes, Klientam savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt sīkdatnes.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPU PIEEJAMĪBA UN GROZĪJUMI                                                                                                                                                                      

Personas datu aizsardzības principi pieejami Pārziņa tīmekļa vietnē www.majaiunpirtij.lv.
Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt Principus jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot Klientus par to Pārziņa tīmekļa vietnē www.majaiunpirtij.lv.